Denne gata er meg kjent (Эта улица мне знакома), av Sergej Jesenin

Jeg er fan. Jeg er jo det. Sergej Aleksandrovitsj Jesenin (1895-1925), fra før har jeg postet: Brev til mor, På gjensyn min venn, på gjensyn, Vi forlater nå stedet lite grann, Så begynte det gylne løvet å virvle og Jeg ynkes ikke, roper ikke, gråter ikke. Han skriver så følsomt. Det er så sterkt.

Denne gangen skal vi med ham gå opp barndommens minner, der han reiser tilbake til landsbyen han vokste opp. Den heter Konstantinovo, og ligger i Rjazan oblast, like sørøst for Moskva. Jesenin vokste der opp opp i et religiøst miljø, sånn den russiske landsbygda var, og han hadde gjennom kunstnerlivet i storbyene fjernet seg veldig fra landsbylivet som han kjente det. Likevel er gjensynet sterkt, og minnene sterke.

Эта улица мне знакома

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю –
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе – полевая солома,
Мир тебе – деревянный дом!

<1923>

Denne gaten er meg kjent

Denne gaten er meg kjent
Og kjent er dette ringe huset
Der ledninger av blå halmstrå
Har veltet seg over vinduet

Det var år med tung fattigdom
År av vill, vettløs styrke
Jeg husket landsbygdas barndom
Husket landsbygdas blåfarge.

Ikke søkte jeg ære, ikke hvile,
Jeg er kjent med denne ærens forfengelighet
Og nå, som øynene lukkes
Ser jeg bare slektshuset.

Jeg ser hage i blå flekker
Stille august lagt mot kvistgjerdet
Holde lindetrærne i grønne greiner
Fuglene surrer og kvitrer.

Jeg elsket dette huset på landet
I tømmeret varmet det seg seg truende rynker,
Vår ovn var liksom vill og rar
Glemme seg i regnfulle netter

Stemmen høy og rungende hikst
Som om en eller annen død, levende.
Hva han så, mursteinskamel …
I det glemte regnet?

Synlig, han så land langt unna
Drømmen var en annen og
Gylne afganske sandkorn
Og glass fra Bukhara.

Akk, jeg kjenner disse landene
Jeg gikk der selv ikke så lite
Bare nærmere fødestedet
Skulle jeg ønske meg å vende tilbake

Men slokket er den ømme søvn
Alt er smuldret bort i blå røyk
Verden er deg åkerens høy
Verden er deg et landsens hus.

Språk, form og innhold

Russiske dikt fra det tjuende århundre har som regel ikke en rigid versefot. Språket deres er ikke så lett å tilpasse de klassiske formene, siden de ikke kan ha mer enn en trykktung stavelse per ord. De kan heller ikke ha unaturlige trykk der det ikke hører hjemme, for å få rytmen til å gå opp, slik vi kan leke med på norsk om vi ikke klarer det på annen måte. Det gir språket og diktene en egen melodi, og det gjør at diktene skiller seg ut fra de man finner i andre språk.

Rim har de imidlertid lett for å lage, så det benytter de ofte, også i såkalt modernistiske dikt. Modernismen var noe eget i Russland, og falt sammen med enorme samfunnsendringer, akkurat sånn som mange av modernistene ønsket seg (uten at de russiske modernistene nødvendigvis var så fornøyde med hvordan landet deres viste seg å bli). Jesenin kan vel vanskelig kalles noe annet enn modernist, men skriver her tradisjonelle vers med tradisjonelle rimmønster, AbAb, regelrette kryssrim, og konsekvent gjennom hele teksten.

Her er trykkfordelingen i første strofe.

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Jesenin: Denne gaten er meg kjent (trykk i første strofe)

Det er noen vanskeligheter i oversettelsen. Jeg skal her prøve å nøste dem opp.

I første strofe er det ordet проводов , genitiv felrtall av провод (provod – ledning) som volder problemer. Subjektet i setningen er голубая солома (golubaja soloma – blå halm), som står i nominativ, og som det ikke er noe spesielt med. Verbet, опрокинулась (oprokinulas – veltet seg), står i refleksiv form, derfor «veltet seg». Tanken er at det er ledninger av blå halmstrå som er veltet over vinduene, det må komme fra taket, denne halmen, og så henger det ned så man ser det fra vinduet. Russisk bruker genitiv flertall for ubestemt mengde, så det kan være det som er grunnen til at ledninger ( проводов – provodov) står i den kasusen.

I andre strofe er det ikke noen spesielle problemer. Det var år av tung fattigdom, år med vill og vettløs styrke. Adjektivene тяжелых, буйных, безумных står i genitiv flertall, det er en konstruksjon russerne kan bruke der vi bruker preposisjonen «av». Verbet вспомнил, eller вспомнить, som det heter i infinitiv, har prefiksen вс- til standardverbet помнить. Det er en forstavelse som indikerer at man går inn i handlingen, man går inn i å huske, man kommer på (eller kommer i hu, som det står i ordlisten).

I det som er strofe 5 er det litt mange verb for meg i linje 2, og jeg tror jeg må jobbe litt for å få godt og lett frem meningen i linje 3 og 4.

Strofe 6 er litt merkelig, jeg kan ikke få верблюд кирпичный til å bety noe annet enn «mursteinskamel», men jeg skjønner ikke helt det bildet. I siste linje er det en rar form av ordet for regn, дождевом, det vanlige er дождь, jeg vet ikke om det har noe å bety, og jeg får ikke sjekket det opp innen innlegget postes.

Gloseliste

Glosene er for det meste slått opp i Kunnskapsforlagets blå ordbok, men noen ord er ikke å finne der, og da har jeg brukt nettets russiske wikislovar. Derfra har jeg bare limt inn den russiske forklaringen på ordene. Oppslagsord i blå ordbok står i fet skrift, oppslagsord for wikislovar står i fetkursiv.

Проводов -> про́вод ledning проводы avskjed, avskjedsfest, avskjedsselskap
соло́ма halm, strå
Опрокинулась -> Опроки́нуть [нсв опрокидывать] 1. (перевернуть) velte; velte (over ende) (свалить); (få til å) kantre (судно) 2. (сбить с ног) slå ned [over ende], løpe over ende 3. разг. (выпить) tømme (i ett drag) 4. (заставить беспорядочно отступить) kullkaste 5. (ниспровернуть) kullkaste, velte
буйных -> бу́йный 1. (о человеке) voldsom, ustrylig; rasende (буйствующий 2. (о чустве) voldsom, heftig, ustyrlig 3. (о реке, ветре) stri, rivende 4. (о растительности) frodig, yppig
вспо́мнить [нсв вспомнивать] В huske, minnes; komme i hu дереве́нский 1. landsby- 2. (живущий в деревние; харалтерный для деревии) land-, lands-, bygde-, landsens-; ~ая жизнь landliv; ~ий воздух landluft; ~ий житель bygdemann, langmann; ~ий парень bondegutt; ~ая пища landsens kost; ~ий покой landlig [landsens] ro
синь blå
тщетой -> тщета́ книжн. forfengelighet
накрапах -> накрапывает (дождь) det småregner накрап -> крапина, небольшое пятно от чего-либо ◆ Вскоре пришел Дениска с улыбкой от уха до уха, принёс убитую им гадюку неказистого вида. Сама она серенькая, вдоль хребтинки её — узорчатый на́крап из рыжих пупырышек. В. С. Пикуль, «Баязет» (цитата из Библиотеки Максима Мошкова, см. Список литературы)
плетню -> плете́нь kvistgjerde, flettverksgjerde
липы -> ли́па (Tilia) lind
лапах ->ла́па 1. labb; pote; svær fot 2. (якоря) ankerram 3. (ветвь ели и т.п.) grein (på bartre)
го́мон (stemme)surr
щебетню -> щебета́ние kvitter, kvitring
бревнах -> бревно́ (мн бревно) 1. tømmerstokk 2. бран. (тупой человек) fehode; kjøtthue 3. (печуткий человек) tykkhudet menneske 4. спорт. balansebom
морщь – fortid -> мо́рщить разг. (об одежде) ligge i [slå] folder, skrukke seg, krølle
всхлипень -> всхли́пывание hikst
зы́чный høy, rungende, kraftfull, alt overdøvende
кирпи́чный 1. mursteins- 2. (о цвете) mursteinsrød, teglstensrød
цветущей поры blomstringstiden
хмарь 1. рег. пелена туч ◆ Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла всё солнце с его живительными лучами. М. М. Пришвин, «Кладовая солнца», 1945 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) 2. мгла, пелена тумана ◆ Туманная хмарь застила слабую краску зари. В. М. Шукшин, «Охота жить», 1966—1967 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
дрема -> дрема, дрёма см дремо́та søvnighet (сонливость); døs (полусон)
истлело -> истле́ть 1. (сгнить) råtne (opp), smuldre 2. (сгореть) bli til aske
полевая -> полево́й 1. mark-; åker- 2. (боевой; полодный) felt 3. полевые иследованния, иследнованния в полевых условиях studier i marken, feltarbeid 4. (в составе бот. и зоол. названий) mark-, åker

Kommentar

Diktet er krevende, så jeg har ikke kommet gjennom alle detaljer ennå. Men det er lett å se at det er vakkert, og inneholder en inderlig lengsel til en barndom, som kanskje ikke var så god, men som er sterk og levende, og som man heller vil ha igjen, enn livet man lever nå. Jesenin får det til på russisk vis, og på eget, karakteristisk vis, med å skrive veldig enkelt, og veldig sterkt.

Min Gjendiktning

Det er foreløpig bare et forsøk. Jeg er ikke i nærheten av å være i mål. Det skal være 3 og 4 trykktunge stavelser i linjene, linje 1 og 3 skal ha trykklett utgang, og det skal være kryssrim. Det er vanskelig å få til. Så jeg må jobbe litt med denne.

Denne gaten er meg kjent

Kjent for meg er denne gate
Og dette huset har jeg sett
Halmstrå henger ned fra taket
Henger over vinduet.

Har vært år med tung fattigdom
Heftige år, vettløs styrke
Huske gjorde jeg landsbygdas barndom
Husket landsbygdas blå

Ikke søkte jeg ære, ikke hvile,
Jeg er kjent med denne ærens forfengelighet
Og nå, som øynene lukkes
Ser jeg bare slektshuset.

Jeg ser hage i blå flekker
Stille august lagt mot kvistgjerdet
Holde lindetrærne i grønne greiner
Fuglene surrer og kvitrer.

Jeg elsket dette huset på landet
I tømmeret varmet det seg seg truende rynker,
Vår ovn var liksom vill og rar
Glemme seg i regnfulle netter

Stemmen høy og rungende hikst
Som om en eller annen død, levende.
Hva han så, mursteinskamel …
I det glemte regnet?

Synlig, han så land langt unna
Drømmen var en annen og
Gylne afganske sandkorn
Og glass fra Bukhara.

Akk, jeg kjenner disse landene
Jeg gikk der selv ikke så lite
Bare nærmere fødestedet
Skulle jeg ønske meg å vende tilbake

Men slokket er den ømme søvn
Alt er smuldret bort i blå røyk
Verden er deg åkerens høy
Verden er deg et landsens hus.

ES2019

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s