Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel, av Johann W. von Goethe

Dette diktet av Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) er det første av et par såkalte dialogdikt, der diktet består av replikker fra forskjellige karakterer. Det er kanskje riktigere å kalle det en serie monologer, enn dialog, for de ulike karakterene snakker ikke egentlig til hverandre.

I dette første av dialogdiktene, Anworten bei eienm gesellschaftlichen Fragespiel (Svar ved et selskaplig spørrespill), så er det damen, den unge herren, den erfarne og den tilfredse som snakker. Til slutt blir det oppsummert av Der lustige Rat (Det lystige råd). Mønsteret er ganske typisk, først to personer, dame og mann, så to egenskaper, nesten to karaktertrekk. Det samme grepet bruker Goethe i Verschiedene Empfindungen an einem Platze (Forskjellige fornemmelser på et sted), som jeg skal poste neste gang.

Goethe var frimurer. Jeg kan ikke mye om den, bare at det meste av det som kunne krype og gå av betydelige folk i opplysningstiden var frimuere. Og så har jeg av en eller annen grunn en følelse av at nettopp disse diktene her er påvirket av hans medlemsskap, der. De har møter, og diskuterer sine ting, og så passer det med dikt som dette. Jeg har aldri vært på noe slikt møte, så jeg vet ikke egentlig hva som der foregår, men av det som har sivet ut, har jeg oppfattet at tanker som dette, passer inn.

Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel

Die Dame
Was ein weiblich Herz erfreue
In der klein- und großen Welt?
Ganz gewiß ist es das Neue,
Dessen Blüte stets gefällt;
Doch viel werter ist die Treue,
Die auch in der Früchte Zeit,
Noch mit Blüten uns erfreut.

Der junge Herr
Paris war, in Wald und Höhlen,
Mit den Nymphen wohl bekannt,
Bis ihm Zeus, um ihn zu quälen,
Drei der Himmlischen gesandt;
Und es fühlte wohl im Wählen,
In der alt und neuen Zeit,
Niemand mehr Verlegenheit.

Der Erfahrne
Geh den Weibern zart entgegen,
Du gewinnst sie, auf mein Wort;
Und wer rasch ist und verwegen,
Kommt vielleicht noch besser fort;
Doch wem wenig dran gelegen
Scheinet, ob er reizt und rührt,
Der beleidigt, der verführt.

Der Zufriedne
Vielfach ist der Menschen Streben,
Ihre Unruh’, ihr Verdruß;
Auch ist manches Gut gegeben,
Mancher liebliche Genuß;
Doch das größte Glück im Leben
Und der reichlichste Gewinn
Ist ein guter, leichter Sinn.

Der lustige Rat
Wer der Menschen töricht Treiben
Täglich sieht und täglich schilt,
Und, wenn andre Narren bleiben,
Selbst für einen Narren gilt,
Der trägt schwerer als zur Mühle
Irgendein beladen Tier.
Und, wie ich im Busen fühle,
Wahrlich! so ergeht es mir.

Enstanden Ende der 80er Jahre, Erstdruck 1795

Svar ved et selskaplig spørrespill

Damen
Hva som gleder et kvinnelig hjerte
I den lille og store verden
Ganske visst er det det nye
Hvor blomstringen stadig behager
Dog mye mer verdt er det sanne
Som og i den fryktede tid
Ennå med blomstring fryder oss.

Den unge herren
Paris var i skogen og hulen
Med nymfene vel bekjent
Til Zevs for å pine ham
Sendte tre av de himmelske
Og det følte fullt i valgene
I den gamle og nye tid
Ingen mer forlegenhet

Den erfarne
Gå kvinnene hensynsfullt i møte
Du vinner henne, på mitt ord;
Og den som er rask og djerv
Kommer kanskje enda bedre ut av det
Dog synes det som om den som har lagt lite i det
Om han pirrer og rører
Bare fornærmer og forfører

Den tilfredse
Mangfoldig er den menneskelige streben
Deres uro, deres uvilje
Og er mange godt gitt
Mange elsklige nytelser
Dog den største lykke i livet
Og den rikeste gevinst
Det er et godt, lett sinn

Det lystige råd
Den som menneskenes tåpelige røre
Daglig ser og daglig skjeller på
Og, når andre blir værende narrer
Selv gjelder for en narr.
Den bærer tyngre et tungt
Opplastet dyr til møllen
Og, hvordan jeg føler meg i brystet
Sannelig! Sånn går det meg.

Språk, form og innhold

Diktet er markant trokeisk, med meget tydelige tung-lett-, tung-lett-stavelser. Hver linje har 4 trykktunge stavelser, hvilket gjør at diktet hører hjemme i 4 + 4 gruppen. Oddetallslinjene har trykklett utgang, partallslinjene trykktung. Hver av to linjer danner et par, de hører sammen i rytmen.

Selv om diktet er satt sammen som en slags samtale, med replikker, går det an å snakke om strofer. Diktet har 5 sånne strofer, eller replikker, Damen, Herren, Den erfarne, Den tilfredse og det lystige råd. Hver av de fire første strofene har 7 linjer, mens den siste med konklusjonen har 8.

Rimmønsteret er AbAbAcc i de fire første strofene, AbAbCdCd i den siste. Store bokstaver er trykklett utgang, små bokstaver er trykktung.

Jeg setter trykkmarkeringen i den siste strofen, den til det lystige råd

Wer der Menschen töricht Treiben
Täglich sieht und täglich schilt,
Und, wenn andre Narren bleiben,
Selbst für einen Narren gilt,
Der trägt schwerer als zur Mühle
Irgendein beladen Tier.
Und, wie ich im Busen fühle,
Wahrlich! so ergeht es mir.

Goethe: Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel, trykkfordeling

Diktet har noen vanskeligheter i oversettelsen. Første versjon var ganske oppstyltet og stivt hos meg, men etter en ny gjennomgang mykner jeg det til. Meningen er at det skal være enkelt og greit forståelig på norsk, også der det ikke er så veldig enkelt og greit i originalen.

Første vanskelighet i oversettelsen er linje 4 i første strofe: Dessen blüte stets gefällt., som jeg først oversatte med «til hvis blomstring stadig behager». Dessen er påpekende pronomen i genitiv, hankjønns- og intetkjønnsformen, det viser tilbake til das Neue (det nye) i linjen over. Det er det nyes blomstring som behager (gefällt), men hvordan få sagt dette på norsk i mønsteret av diktet er en nøttt. Etter å ha sett på det, ender jeg med et forenklede «hvor blomstringen stadig behager».

Videre er det linje 4, nå i strofe 2, replikken til den unge herren (Der junge Herr): Drei der Himmlischen gesandt (sendte tre av de himmelske). Gesandt står i perfektum, «(har) sendt», men jeg våger meg til å tro at det er for å få det til å passe med rimet og versefoten. Så man kan trygt bruke «sendte» på norsk. Replikken er at Paris var i skogen, sammen med nymfene, til Zevs sendte tre av de himmelske guder for å ta seg av ham. Videre nedover her er det også litt komplisert. Und es fühlte wohl im Wählen må være «og det følte helt i valgene», fulgt av «i den gamle og nye tid» (In der alt und neuen Zeit), og så: Niemand mehr Verlegenheit (Ingen mer forlegenhet). Samlet må det være at ingen mer følte forlegenhet i valgene, verken i den gamle eller nye tid, men jeg synes det er vanskelig å gripe hva som egentlig er poenget.

I replikken til den erfarne begynner det med: Geh den Weibern zart entegen. Det skal tilsvare «gå mildt i møte med kvinnene», eller noe sånt. Det er litt avhengig av hva man velger å oversette Zart (sart, myk, mild, delikat; øm, hensynsfull; mør) med. den Weibern er dativ flertall av das Weib, kone, kvinnfolk, og engtgegen ((i retning) mot, imot, imøte) er en preposisjon som tar dativ. Slutten på den replikken er også litt vrien. De første fire linjene sier hvordan man skal gjøre det, gå forsiktig i møte med kvinnene, da vil du vinne dem, det får du hans ord på. Hvis du er rask og modig i tillegg, så øker sjansene ytterligere. Men så, følger det, at om du har lagt litt mindre i det (Doch wem wenig dran gelegen), så hjelper det ikke om du aldri så mye pirrer og rører, da bare fornærmer du og forfører. Jeg har stokket litt om på rekkefølgen av de tre linjene, i min norske oversettelse, sånn at det skal bli forståelig også for dem som bare leser den (og ikke orker å komme seg til denne lange forklaringen).

I fjerde strofe er det den tilfredse (Der Zufriedene) som snakker. Han snakker om at den menneskelige streben er manfoldig, det samme er uroen og ergrelsene de må gjennom. Men så er det på den annen side mange goder også, gitt oss her i livet, mange elskelige ting å nyte. Dog er konklusjonen her, at den største lykken i livet er å ha et lyst og lett sinn. Denne strofen er det ikke noen spesielle vanskeligheter med, i språket og oversetttelsen.

Til slutt er det i femte strofe det lystige råd som oppsummerer. De begynner: Wer der Menschen töricht Treiben/ Täglich sieht und täglich schilt (Hvem som menneskets dumme gjøremål/daglig ser og daglig skjeller). Treiben er et substantiviert verb, det betyr 1. liv og røre, bevegelse 2. klappjaktområde, og det står til genitiven der Menschen (menneskenes) med adjektivet töricht (ufornuftig, tåpelig, dum) til å beskrive det. Verbet schilt er tredje person presens av schelten (skjenne, skjelle). Videre innledes en betingelsessetning med wenn (1. om, hvis 2. når), som sier at når andre blir narrer, gjelder selv for en narr. Subjektet (den som blir narren) kan ikke være andre enn den hvem (wer) som innleder setningen og replikken, og som daglig ser og skjeller. Videre er det forvansket i linje 5 og 6, setningen er: …som bærer tyngre, slik et tungt opplastet dyr gjør det på vei til møllen. Pronomenet der fungerer her som releativt pronomen, det er som, og den det viser tilbake til er igjen narren som ser det menneskelige srev, og skjeller over det. Tyske irgendein betyr et eller annet. Så kommer en jeg-person inn, ich, man kan tenke det er poeten, men vi er ennå i replikken til det lystige råd, og det burde bestå av flere. Det får gå, man kan godt se det som om det er den som formidler replikken til det lystige råd, som her sier at det nå går ham, som han føler seg i brystet.

Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no.

gesellschaftlich (adj.) 1. selskapelig, selskaps-, sosietets- 2. sosial, samfunns-.
Blüte die, -/-n; blomst, blomstring(stid), flor; (overført) glansperiode, høydepunkt.
Höhle die, -/-n; hule.
quälen (sv. tr., refl.) 1. pine, plage 2. sich quälen anstrenge seg, plage seg, slite hardt.
gesandt -> I. (sendet, sandte/sendete, hat gesandt/gesendet, tr.) sende, oversende; zart (adj.) sart, myk, mild, delikat; øm, hensynsfull; mør;
verwegen (adj.) djerv, dumdristig, vågal.
fort (adv.) 1. bort, borte, vekk, fraværende; gått, kjørt av sted; ich muss fort jeg må gå; er war schon fort han var allerede gått 2. videre; und so fort og så videre; in einem fort uavbrutt; fort und fort stadig vekk.
reizt -> reizen (sv. tr. itr.) 1. provosere, irritere 2. pirre, egge 3. sjarmere, lokke, friste 4. (kortspill) by.
beleidigen (st. tr.) fornærme, såre, krenke, forurette, støte;
verführt -> verˈführen (sv. tr.) 1. forføre 2. forlede, lokke (til noe).
Verdruß -> Verdruss der, -es/-e; ergrelse, motvilje, uvilje, forargelse.
Genuß -> Genuss der, -es/Genüsse; nytelse; nach dem Genuss von etter å ha spist (drukket), nytt.
Gewinn der, -(e)s/-e 1. gevinst, vinning, fordel 2. nytte, utbytte, avanse.
Rat der, -(e)s/Räte eller Ratschläge. 1. (flt. Ratschläge) råd; um Rat fragen spørre om råd; Rats pflegen rådføre seg; auf meinen Rat hin på mitt råd; jemanden zu Rate/zurate ziehen rådføre seg med en, spørre en til råds. 2. (flt. Räte) råd(sforsamling), kommunestyre. 3. (flt. Räte) råd(smedlem).
töricht (adj.) ufornuftig, tåpelig, dum.
Mühle die, -/-n; mølle, kvern;
irgendein, irgendeine, irgendeiner (determinativ) en eller annen, noen.
ergeht -> ergehen
I. (ergeht, erging, hat ergangen, refl.; (poetisk) spasere, gå opp og ned; sich in etwas (dat.) ergehen (omgs.) utgyte seg, skildre utførlig, hengi seg til.
II. (ist ergangen, itr.) utgå (om kunngjøringer, befaling etc.); gå (godt, dårlig); Gnade für Recht ergehen lassen la nåde gå for rett; wie ist es dir ergangen? hvordan gikk det med deg? etwas über sich ergehen lassen tålmodig finne seg i noe.

Kommentar

Det er litt fremmed å møte denne type dikt nå i våre dager. De ulike personene representerer karakterer, de er karakteregenskaper, mer enn levende mennesker. De blir erketyper, og det kan jo virke litt stivt og skjematisk, sånn vi nå liker å tenke. Heller ikke er vi helt komfortable med at enkeltpersoner opphøyer seg selv til å kunne forklare verden, denne ideen om den geniale dikter, med vidt utsyn, og alle tråder i sin hånd, det er et premiss vi ikke lenger kan gå med på. Kanskje.

Men faste lesere av denne bloggen vil vite at jeg ikke liker å la vår tid dømme andres. Vi må ta tingene som de er, forsøke å se hva fortiden vil si oss, og forsøke å forstå hvordan de forstod sin verden. Her er det damen som fryder seg over den nye tid, herren som har en advarsel om hva som hendte med Paris, den erfarne som sier at man mot damene må være varsom, og den tilfredse som sier det viktigste er et lyst sin. Til slutt oppsummerer det lystige råd, med at man ikke må dømme andre, ikke holde andre for narr, så blir man en narr selv. Alt i alt så blir man sånn som man selv føler seg i brystet.

Det er ikke et så veldig høytidelig dikt, og skal heller ikke leses slik.

Min gjendiktning

Gjendiktningen av disse samtalediktene er vanskelig å få god. Så det gjelder å få presset det til på et vis. Det er mange rim som skal gå opp, og når deler av meningen er uklar selv i en vanlig oversettelse, så blir det ekstra vankselig her. Noen steder glir det over i å være en liten rimelek, men også originalen er nok ment å ikke være altfor høytidelig. Jeg har tillatt meg en nødløsning, der til slutt.

Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel

Damen
Hva et kvinn’lig hjerte fryder
I vår verden, liten, stor
Ganske visst det nye lyder
Når dets blomster står i flor
Mer verdi det sanne yter
Også i en fryktet tid
Nok med blomstring frydes vi.

Den unge herren
Paris var i mange dager
Med de nymfer vel bekjent
Til da Zevs for ham å plage
Tre av himlens fikk ham sendt
Og det følte fullt i valget
I den gamle, nye tid
Ingen mer forlegen i.

Den erfarne
Gå mot kvinner mildt i møte
Vinner henne, på mitt ord;
Om du rask er i forsøket
Får du kanskje mere gjort
Den som lite vil det bøte
Synes hisset og berørt
Mer fornærmet og forført

Den tilfredse
Mang en er den menn’sklig’ strevet
Deres uro, deres nag
Også mange goder gjevet
Mangt å elske til behag
Dog den største lykke å leve
Og den rikeste gevinst
Er å være lett til sinns.

Det lystige råd
Den som menn’sket tåp’lig driver
Daglig ser og daglig skiller
Og, hvem andre narrer bliver
Selv gjelder for en narr.
Den vil bære tungt til mølle
Verre enn tungt lastet dyr
Som jeg meg i bryst vil føle
Sånn går livets eventyr.

ES2019

Neste: Verschiedene Empfindungen an einem Platze Forrige: Der Goldschmiedsgesell Alle: Goethe

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s