Sky i bukser (Облако в штанах), av V. V. Majakovskij

Så går jeg også i gang med denne. Juni 2018.  I håp om å få dette lange diktet ferdig oversatt og behandlet. Jeg skal prøve å holde hver versjon lesverdig og brukbar, siden dette er en side som blir en del besøkt. Naturlig nok, med det kanskje mest berømte diktet til russernes mest berømte modernistiske poet. ‘Jeg skal få ferdig prologen med det første, så følger resten.

Jeg ser nå at jeg rekker det ikke før sommeren, så arbeidet vil bli tatt opp igjen til høsten. Frem til da vil posten se ut som den gjør.

*

I dag begynner jeg et stort prosjekt som kanskje aldri vil bli fullført. Det skal dog ikke hindre meg i å begynne. Det er diktet med den fantastiske tittelen, Облако в станах (sky i bukser), en tittel som kan gjøre en irritert, her er det dikterne som tror de kan skrive hva som helst igjen, og kalle det «symbolsk». Siden fikk jeg kort høre hva det egentlig var, det er ikke skyen som er iført bukser, hva slags tull ville ikke det være, det er poeten selv, som er skyen. For noen vil dette kanskje ikke utgjøre noen forskjell, det er like dumt at et menneske er en sky, som at en sky har bukser, men for meg ble det plutselig enormt. Det er mennesket som liksom forsvinner, som er luftig som en sky, som går omkring uten fast stoff, som plutselig blir veldig interessant.

Det er den russiske poeten Vladimir Vladimirovitsj Majakovskij (1893 – 1930) som har skrevet diktet. Nest etter Pusjkin er det Majakovskij som har en helt spesiell plass i det russiske folk, og holder ham som eksempel for hvordan det russiske språket kan brukes. Han treffer også den russiske mentalitet på en måte han er alene om, og ganske annerledes enn Pusjkin gjør det. I Pusjkin kan man hvile, mens Majakovskij representerer uroen og utålmodigheten. Han var futurist, svært optimistisk med tanke på fremtiden, og mente den ikke kunne komme raskt nok, nokså likt som det russiske folk har opptrådt i mange situasjoner. Det er sjelden de har gått rolig og planmessig frem i noe. Det er bare å ta de siste dagers hendelser i Ukraina som eksempel. Majakovskij hadde nok støttet dem, noe enormt.

Den gang Majakovskij levde var det kommunistene som stod for revolusjonene. Majakovskij var helhjertet med i ideen og gjennomføringen, og ble en favoritt langt opp i partiapparatet. Han skrev også mange begeistrede dikt for den sovjetiske staten, og var stolt av å være sovjetborger. Om dette er mye mer å si, Majakovskij er i sannhet en fascinerende skikkelse. Allerede som ung var han revolusjonær, og hadde noen opphold i fengsel, men han var også villig til å delta som soldat i første verdenskrig, og meldte seg frivillig til det, uten å få lov. Han likte i det hele tatt at det skjedde ting. Det skulle gå fort (som det også skulle i diktene hans), og han var overhodet ikke redd for skandaler. Man blir ikke lei av å studere Majakovskij.

Jeg begynner bare med første del av diktet. Så får vi se hvor langt vi kommer etter hvert. Heller ikke første del vil bli behandlet helt ferdig i denne omgang, vil jeg tro.

Det er wordpress som har ødelagt alle linjeskiftene i min kopi. Foreløpig lar jeg den være som den er, og prioriterer å jobbe mer med oversettelsen av diktet, fremfor å bale med oppsettet. Den russiske versjonen jeg bruker som utgangspunkt finner dere her.

En (kort) gjennomgang av form og oppbygning

For et langt dikt som dette, passer det å ha gjennomgangen av formen først, sånn at leseren vet hva han eller hun går til. Majakovskij er hypermodernist, kroneksempelet på futurisme, og han vil selv her i debutverket sitt ikke følge noen normer og regler. Det er satt sammen som en prolog, på 30 linjer, og så følger de fire delene i tetralogiene. Teksten er skrevet på vers, med linjer og linjedeling, men følger overhodet ikke noe versemønster. Noen av linjene er satt sammen i det man kunne kalle strofer, nesten som avsnitt i en prosatekst, men det gir ikke mening å telle antall strofer og antall vers i strofene. Det gir knapt mening å snakke om strofer, annet enn som referanse, at i andre strofe i prologen finner man noen berømte linjer, for eksempel.

Når det gjelder rim, så er Majakovskij egentlig en mester. Det faller ham lett å rime, og han gjør det stadig vekk, også i dette poemet, men det er her ikke noen særlig regelmessighet i rimene, og det veksler etter forgodtbefinnende mellom halvrim og fullrim. Det går dog an å si det er antydninger til kryssrim, at annenhver linje rimer eller er nær ved å rime, men det er ikke rim som i tradisjonelle dikt, der verseformen bygger opp til rim på alle forventede steder, og det knapt forekommer at rim ikke dukker opp der de skal. Hos Majakovskij er lengden på versene temmelig fri, og det blir nesten et inntrykk av han rimer i forbifarten, at han slenger inn et sånt halvveis rimende ord i enden av de riktige linjene, men ikke sånn at det ser ut til å være noe poeng eller noe viktig. Det er liksom bare på gøy, han gjør det fordi han kan.

Sånn er de futuristiske modernistene. De halser videre, det går i hulter til bulter med rim og rymte, alt skal liksom bare fremover. Alt som er skrevet og gjort er av liten verdi, det er bare fremtiden som gjelder. Bare hva som nå skal komme. Sky i bukser er den første lengre teksten Majakovskij skrev på denne måten, og den første lengre tekst av denne typen i Russland. Og ganske sikkert i verden. Ingen var futurister som russerne. Og ingen som Majakovskij.

Litt om språket og oversettelsen

For et så langt dikt som dette, kan ikke kommentarene til språket og oversettelsen bli så detaljert. Jeg har oversatt prologen, og lagt til ordliste for den, men kommentarene er ikke fullstendige. Resten av det lange diktet vil bli lagt ut, og oversatt, med det første. Jeg kommer til å kommentere de viktigste og vanskeligste valgene jeg har gjort. Det er å si at Majakovskij presser språket, bruker mange nyord og mange gamle ord satt sammen på nye og uvanlige måter, i tillegg til at kjente verb og andre ord blir brukt i uvanlige former og tider og sammenhenger. Det er vanskelig å skjønne tankegangen mange steder, særlig for en utlending. Men jeg skal som vanlig gjøre et samvittighetsfullt forsøk.

Облако в штанах

ТЕТРАПТИХ

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огро́мив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходи́те учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1914-1915

Min oversettelse

Sky i bukser

Tetralogi

Deres tanke,
Drømt på bløt hjerne,
Som et utfeitet lakei på en fettet divan,
jeg skal erte om blodige tøylapper fra hjertet;
til metthet håner jeg frekt og etsende.

Jeg har ikke et eneste grått hår i sjelen,
og gammel ømhet finnes ikke i den!
Etter å ha rystet verden med min veldige stemme,
går jeg — en skjønnhet,
toogtjueårig.

Dere sarte!
Dere legger kjærlighet på fioliner.
Kjærlighet på pauker ligger grovt.
Og selv, hvordan jeg ikke kan vende tilbake igjen,
for de var bare sammenhengende tenner!

Gå i gang med å lære —
fra batiststuemøblene,
konvensjonell embetskvinne fra englenes liga.

Og som rolig blar gjennom leppene,
som kokka sidene i kokeboka.

Ønsker dere —
vil jeg være fra kjøtt med rabies
— og, som himmel, forandre tone —
ønsker dere —
vil jeg være uklanderlig øm,
ikke en mann, men  — en sky i bukser!

Jeg tror ikke, at det er noe blomstrende Nice!
Med meg igjen rose overstrømmende
Menn, lagt ned, som sykehjem,
og kvinner, slitt ut, som ordspråk.

 

*

Tetraptikh, eller tetralogia, er det russiske ordet for tetralogi, det vil si et kunstnerisk verk av fire deler. Jeg har altså bare forspillet, her.

Размягчение мозга er et fast uttrykk for «hjernebløthet». Кушетка (kusjetka) er divan. лоскут står oppført to ganger, som flertall og entall, og betyr begge steder tøyrester, lapper og filler. Fjerde linje er vanskelig grammatisk. Hjerte står i genitiv, mens blodig og lapper står tilsynelatende ubøyd. Så det er ikke så lett å finne forbindelsen mellom «blodig» og «hjerte» og «tøylapper». Det mest nærliggende for meg, er «hjertets blodige tøylapper». Сыт er «mett», до er «til», også når det blir brukt som prefiks, så досыта blir «til metthet». Ordet изъиздеваюсь finnes ikke, men издеваться finnes, og betyr «håne, forhåne, drive gjøn med». Из er en prefiks, med grunnbetydning «ut av», men brukt som prefiks også angir «at handlingen fullføres» eller «at redskapet handlingen utføres med, eller dens objekt brukes opp». Her er det en dobbel из. Før jeg har fått kyndig hjelp, holder jeg bare på «håne», eller som jeg velger «forhåne». Likevel kommer jeg ikke i mål, for hvordan skal jeg formulere at forhåningen skjer til man er mett av den? I den russiske versjonen holdes det helt åpent hva det er som blir mett av forhåningen, det trenger ikke være noe objekt, og det er mye mer direkte enn det generelle norske «man». Det meste ville være om det gikk med noe i retning av «forhåner til metthet», for det er det originalen sier. Så det er det jeg velger, selv om det halter.

Andre strofe er meget berømt, og noe mange russere husker utenat og øyeblikkelig kjenner igjen når det blir brukt referanser til det. Tredje linje er en nøkkel i den, men slett ikke enkel å trenge igjennom for en utlending. огромив ser ut til å ha sammenheng med огромный, veldig, enorm, kjempestor, men er ikke noe oppslagsord i seg selv. Мощь er «velde, styrke, makt», ser ut til å være en avledning av мог (mog) «kunne».

Tredje strofe begynner uoversettelig med Нежные (nezjnyje – kjærlig, øm, varsom mm), flertallsformen av adjektivet. På norsk står ikke adjektiv godt alene, det må med den eller de adjektivet betegner. Det finnes heller ikke noe godt norsk tilsvar for selve ordet, som på russisk i denne sammenhengen fungerer både kjærlig og nedlatende på en gang. Нежный blir nesten alltid brukt i positiv mening, gjerne om noen man er glad i, men her i dette diktet så har det også en betydning at det gjelder de som er så sarte og følsomme at de ikke tåler formen og tonen Majakovskij her kommer med.

гостиной er fra гостиная (gostinaja – stue), og kan bety både stuen eller salongen, eller møblene som er plassert der. Siden de er av batist (батистовая – batistovaja), et tekstil, lett og fintrådet fra lin, så går jeg ut fra det menes møblene. Tankene er at det er fine hjem, mykt og pent. Så kommer diktet som en kontrast.

Strofe 6. Мяса er kjøtt, så от мяса бешеный betyr direkte oversatt «fra kjøttet rasende». Бешенство er hundegalskap, så det er denne type raseri det er snakk om.

Jeg må avbryte oversettelsen og arbeidet med diktet temmelig midt i, for det er på tide å gå til sengs.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери,

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на́ зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходи́те.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей за́гиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дра́зните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня мало́.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании»,
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

1

Tenker dere, dette er Malaria galskap?

Det var,
var i Odessa.

«Jeg kommer fire», — sa Maria.

Åtte.
Ni.
Ti.

Så er det kveld
om natten uro
gikk bort fra vinduet,
dyster,
desembersk.

I den avfeldige ryggen skratter og knegger
kandelaber.

Det var meg nå ikke mulig å få vite:
en senesterk kjempe,
stønner,
vrir seg.
Hva kan en slik rugg ønske seg?
Rugger ønsker seg mye!

Se for meg selv er det ikke viktig
og det, som er av bronse,
og det, at hjertet — med kaldt jern.
Om natten ønsker man ringingen sin
å skjule,
i noe kvinnelig.

Og der,
en kjempestor,
krummer seg i vinduet,
jeg smelter med pannen vindusglasset.
Blir det noe elskov eller ikke?
Hva slags —
stor eller veldig liten?
Fra hvor kommer denne store slike i kroppen:
den skal være liten,
en fredelig elskovsvalp смирный любёночек.
Hun smeller i bilhornene.
Liker hestesporvogner med lyd.

Mer og mer,
etter å ha blitt dekket av regn
med ansiktet i ansiktet hans krusning,
venter jeg,
oversprøytet av store bybrenninger обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на́ зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходи́те.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей за́гиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дра́зните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
150 преступлений,
боен, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
160 для меня мало́.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
170 ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
180 В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

190 На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
200 схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании»,
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

Kommentar til 1

Her også er det fristende å skrive om hver eneste overveining jeg må gjøre, men diktet er for langt til å gå i detalj. Ordet декабрый (dekabryj) er spesielt, det står ikke i ordlisten og det gir ikke treff på nettet, enn enn for dette diktet. For meg ser det ut til å være avledet av декабрь (dekabr – desember), men jeg tør ikke være sikker. I hvert fall oversetter jeg med det. Jeg ser andre oversettelser gjør det samme. Det er like uvanlig på russisk som på norsk, men det kan godt beskrive en følelse a’la Majakovskij, «dyster og desembersk», den mørkeste måneden i året. Ordet ржут (rzjut – vrinske) betegner lyden hesten lager, også på norsk blir ordet knegge brukt om latter. Her, hos Majakovskij, som formulerer det til at det i ryggen knegger og skratter kandelabere, altså en mangearmet, flott lysestake.

I vendingen А глыбе многое хочется er jeg i tvil om grammatikken. Глыбе er dativ av глыба (glyba – blokk), så da er det vanlig å oversette med «til» eller «for» ruggen, som jeg kaller ham. многое er intetkjønnsformen for adjektiv, jeg kan ikke se hva som er poenget med å bruke den her.

Som på engelsk kan det russiske любовь bety både kjærlighet og elskov, mens på norsk er det ikke forbundet noe særlig seksuelt med kjærlighet. Så det går ikke godt å oversette любовь med kjærlighet, i det han bryter seg inn i rommet med å smelte vindusglasset med pannen. Da må han spørre: blir det noe elskov? Det passer også til det sammensatte ordet som snart følger, любёночек, der stavelsen -ён- går igjen i en rekke ord som har med barn å gjøre (valp, føll, (menneske)barn, kylling osv.), mens -чек er en vanlig dimminutiv. Å oversette med «elskovsvalp» skulle være treffende nok.

Vendingen уткнувшись дождю inneholder mer enn det som lar seg oversette. Formen av verbet, уткнувшись, finnes ikke på norsk, det er et adverbpartisipp, for en fullført handling. Best lar det seg på norsk formulere gjennom en omskriving: etter å ha… Så er det meningen av verbet, уткнуть, det er å stikke, feste (blikket) eller å skjule (gjennom å begrave). Regnet er satt i instrumental, så det er regnet som har gjort dette med personen. For resten av denne vanskelige delen i diktet, er det å sjekke gloselisten.

Dette var så langt jeg kom, før ferien.

Kommentar til diktet

Denne delen vil bli grundigere utfylt. Foreløpig er jeg selv i gang med å sette meg inn i det.

Hele diktet finner dere i engelsk oversettelse som PDF her.

Gloseliste

Det er et langt dikt, men jeg tror jeg vil legge ved gloselisten likevel. De er slått opp i Kunnskapsforlagets store blå ordbok. Oppslagsordene er markert med fet skrift, og jeg har gruppert etter prologen og diktets fire deler.

Prolog

Тетралогия, тетраптих Tetralogi (også kvadrologi) Wikipedia: Sammenhengende gruppe på fire verk. Sml. Trilogi
мечтающую -> Мечтать drømme
размягченном мозгу -> Размягчение 1. (К размягчить 1 и размягчиться 1) myking, oppmyking 2. (к размягчить 2) bløtgjøring 3. Размягчение мозга hjernebløthet
выжиревший -> Жиреть (раз-) bli fet
засаленной -> Засалить <засаливать> В fette til, gjøre fettet(e)
кушетке -> Кушетка divan
Дразнить 1. (Человека, животное) erte, terge, tirre 2. (Возбуждать) pirre, kildre
Окровавленный blodig, blodbestenkt
Лоскут М собир. (Отходы) rester, lapper (av tøy, e.l.) Лоскут М klut, lapp, fille
досыта -> наесться досыта spise seg mett, Наглядеться досыта se seg mett
Издеваться над Т håne vt, forhåne, drive gjøn med
Нахальный frekk, uforskammet, oppkjeftig, flabbet(e)
Едкий 1. (Разрушающий химический) etsende; skarp (вызывающий раздражение); ram, stram (о вкусе, запахе); sviende (вызывающий жжение) 2. перен. skarp, bitende, besk
седого -> Седой 1. Grå (о волосах) 2. (От мороза и т. п.) gråhvit
огро́мив -> Громить 1. (Грабить) plyndre 2. Slå knuse 3. (Теорию и т.п.) sable (ned), nedsable; tordne, dundre løs mot (обрушиваться на кого-л., что-л.)
Мощь velde; styrke, makt
Нежный 1. (Ласковый) kjærlig, øm; varsom, nennsom (осторожный, заботливый) 2. (Мягкий) fin, bløt; mør (о мясе) 3. (Приятный) fin, sart, delikat; (о музыке) søt 4. (Слабый, хрупкий) sart, tander, sped, spinkel; ømtålig (чувствительный) 5. ~ годы de spede år, ~ возраст den spede alder
ложите -> Ложить прост. Неправ. См класть 1. Legge 2. (В банк и т.п.) sette 3. (В больницу) legge inn, innlegge 4. СВ сложить bygge, mure 5. Разг. (Считать) regne på, beregne på
сплошные губы Sammenhengende (ubrutt, hel; massiv, kompakt, etc.) tenner
Гостиная 1. (В квартире) dagligstue 2. (В гостинице) salong 3. (Мебельный гарнитур) stuemøblement
Батистовый batist-
Чинный konvensjonell, avmålt; verdig (степенный); stiv (сдержанный); seremoniell (церемонный)
Лига liga, forbund; (в футболе и т.п.) divisjon;
Перелистать/перелистывать 1. (Перевернуть страница чего-л) bla i (gjennom) 2. (Бегло прочитать) bla litt i, bla [kikke] gjennom
Кухарка kokke, kokkepike
Поваренный koke- Поваренная книга kokebok
Бешеный 1. (О болезни) gal; angrepet av hundegalskap [rabies] 2. (Исступлённый) rasende; vill (тж необузданный); voldsom, ustyrlig 3. (Крайний, колоссальный) rasende, voldsom, vanvittig
Безукоризненный uklanderlig, uangripelig
Славословить rose overstrømmende
Истрёпанный I Истрепать <трепать, истрёпывать> slite (ut) II разг. fillet(e), lurvet(e), medtatt, nedslitt
Пословица ordspråk, ordtak

1

малярия Malaria
хмурый 1. (О человеке) dyster, mørk, uglad 2. (о пагоде) tung, grå; overskyet (облачный)
дряхлую -> Дряхлый avfeldig
хохочут -> Хохотать skoggerle, storle, skratte
ржут -> Ржать 1. (О лошади) vrinske 2. Груб. (Хохот) gapskratte, skoggerle
канделябры -> Канделябр kandelaber
жилистая -> Жилистый 1. Senete 2. перен. (сильный) senesterk
громадина -> громадина 1. (о предмете) kjempe, kolossal 2. (о человеке) rusk
корчится -> корчиться <с- > vri seg
глыбе -> глыба blokk; глыба земли (stor) jordklump
бронзовый 1. (из бронзы) bronse- 2. (о цвете) bronsefarget, bronsebrun
железкою -> железка I et lite stykke jern II желёзка 1. liten kjertel 2. разг. См железа
звон 1. ringing (колоколов, звонка); rasling (о цепях и т.п.); ringling (о колокольчиках); klirring (дребезжащий); singling (звонки); klang (мелодичный) 2. Прост. (шумные толки, реклама) blest; (болтовня, чепуха) tøys, vrøvl; (сплетни, слухи) sladder, løst snakk
громадный -> громадный kolossal, veldig, kjempestor; enorm (тк об отвлечённых понятиях); svær, diger (тк о размерах)
горблюсь -> горбиться <с-> krumme seg (сгибать спину); være krum i ryggen, være krumrygget [krumbøyd, krokrygget] (бить сутулым)
крошечная -> крошечный очень маленкый veldig liten (gloseliste på iPad)
шарахается -> шарахаться 1. см шарахнуться (св прост 1. Slenge 2. Smelle) 2. перен. От Р sky ~ от кого-л как от чумы sky nn som pesten 3. перен. ~ из одной крайность в другую gå fra den ene ytterlighet til den andre
уткнувшись -> уткнуть <нсв утыкать> В 1. (упереть) stikke 2. ~ взгляд в В feste blikket på 3. (Спрятать) begrave, skjule
обрызганный -> обрызгать/обрызгивать В Т sprøyte over med, sterke med, skvette noe på
прибоя -> прибой brenning (i sjøen)
мечась -> Метаться 1. Однократного метнуться (носиться) fare omkring
; он мечется как угорелый также han vimser hit og dit 2. (О постели) kaste seg 3. Перен. Være forvirret, ikke vite verken ut eller inn
плаха 1. (Полено) vedski 2. Ист. skapretterblokk; сложить голову на плАхе bli halshogd
Положить голову на плаху legge hodet på blokken
свылись står ikke, men ser ut til å kunne være с + вы + литься
громадили Står ikke, gir treff på ukrainske ord.
химеры -> химера 1. миф. Chimera, Kimære 2. иск. kimære 3. Перен. kimære, hjernespinn
издерется -> изодраться <1ед издерусь > св разг. Bli slitt i stykker, bli revet i stykker
спрыгнул -> спрыгивать нсв, спрыгнуть однократно hoppe ned, hoppe av
прошелся -> пройтись/прохаживаться (..хАжи..) 1. (прогуляться) gå [ta seg en] tur, spasere litt 2. По Д разг. (подвергнуть какой-л обработке) behandle; ~ лаком по чему-л legge [stryke] et lag lakk på, lakkere; ещё раз ~ рукописи se gjennom manuskriptet en gang til
отчаянной -> Отчаяние fortvilelse
чечеткой -> Чечётка 1. Разг. (о болтливой женщине) skravlekjerring 2. (танец) stepping; танцевать ~у steppe
Рухнула -> рухнуть св 1. (обвалиться) falle sammen, styrte sammen; крыша ~ла taket styrtet [falt] sammen; самолёт рухнула на землю flyet styrtet (ned) 2. перен. (о надежде, мечте и т.п.) bli knust, slå feil, briste
штукатурка -> штукатурка 1. (действие) pussing 2. (раствор) puss, murpuss, stukk
тины -> тина gjørme; dynn книжн.
вытянуться -> вытянуться/вытягиваться 1. (растянуться, стать длиннее) strekke seg, tøye seg 2. (Натянуться) bli stram, stramme seg 3. (распрямиться, лечь) strekke seg 4. разг. (вырасти) strekke (tøye) seg; мальчик сильно ~ gutten har strukket seg svært 5. ~ в линию danne en linje
отяжелевшему -> (о-)тяжелеть bli tung [tyngre]
заляскали -> Заляскать
заля́скать
сов. неперех. разг.
Начать ляскать, стучать, щелкать.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/165166/Заляскать
попадает -> попасть/попадать 1. в В (достигнуть) treffe; få inn; камнем попал в окно steinen traff ruta; ~ камнем в окно treffe en rute med en stein: ~ ногой в стремя få foten inn i en stigbøyle; etc.
2. в В (проникнуть куда-л) komme inn i; ~ в дом komme inn i et hus
3. (достигнуть какого-л места, оказаться где-л) komme; ~ на крышу komme opp [komme seg opp (пробраться)] på taket; etc.
4. в В, на В, под В (оказаться в каких-л. обстоятельствах) komme i; ~ под суд bli stilt for en domstol [for retten]; ~ плен bli tatt til fange; ~ под машину bli overkjørt av en bil; etc.
5. в В, на В (на работу, учёбу и т.п.) komme inn på [i]; ~ в университет komme inn på universitetet; ~ во флот bli sjømann; bli marinegast (в военный)
6. в В мн (стать) bli; få ord for å være (прослыть); ~ в знаменитости bli en berømthet [en kjendis (разг)]; ~ в чемпионы Европы bli europamester; ~ в драчуны få ord på seg for å være en slåsskjempe
7. Бесл. Д: ему попадает за это han får svi for dette; ему здорово попало han fikk på pelsen
8. где попало hvor som helst, hvor det faller [falt] seg; как попало а) (в беспорядке) som det faller seg, hulter til bulter Б) (без системы)i fleng; etc
муча -> мучить plage, pine, etc.
замш -> замша semsket skinn
озаряя -> озарить 1. Lyse opp, etc.
за́гиб -> загиб 1. (загнувшееся место) brett; ombøyning книжн. 2. ( поворот) bøy, bøyning; krumning 3. (допущение крайности) avvik (уклон); overgrep (перегиб)
бродяги -> бродяга landstryker, omstreifer, fant, loffer; løsgjenger (нигде не работающий человек); uteligger (ночную под открытым небом или в случайных местах — сараях и т.п.)
изумрудов -> изумруд smaragd
раздразнили -> раздразнить св В 1. (собаку и т.п.) erte opp, terge opp 2. Перен. Pirre; ~ аппетит а) pirre appetitten б) перен. Gi mersmak
святотатств -> святотатство helligbrøde, blasfemi
упрямо -> упрямый gjenstridig, sta, egensindig, envis, halstarrig, stivnakket, trassig; obsternasig разг.; hardnakket (упорный)
изрыгает -> изрыгать нсв <однокр изрыгнуть> 1. (извергать) spy ut; ~ дым spy ut røyk 2. (выкрикивать) spy ut; ~ проклятья spy ut forbannelser
обгорающим -> обгореть/обгорать 1. bli svidd 2. (На солнце) bli forbrent av sola
ласках -> ласка 1. Kjærtegn 2. (ласковое отношение) godhet, varme, ømhet
выкачу -> выкатить/выкатывать
1. В (катя, вытолкнуть) trille ut 2. Неперех. (выехать) komme kjørende
~ глаза sperre øynene opp
ребра -> ребро <мн рёбра> 1. анат. Ribbein 2. (узкий край чего-л) kant, smalside; поставить на ~ sette på høykant 3. геом. kant
Выскочу -> выскочить/выскакивать
1. hoppe ut (выпрыгнуть); komme styrtende (выбежать); komme jagende (стремительно выехать)л ~ из окна hoppe ut av vinduet; etc.
2. перен. (о нарыве и т.п.) bryte frem
3. (выпасть) falle ut
4. прост. (неуместно нескромно высказываться и т.п.) stikke seg frem
трещины ->
трещина 1. sprekk, revne; brist (небольшая); (в стекле, фарфоре — тж) knekk; smell разг.; дать ~у slå en sprekk, revne 2. (разлад) sprekk; их дружба дала ~ deres vennskap har slått en sprekk
обугленный -> обуглить/обжуливать В
forkulle
поцелуишко -> поцелуй kyss
клирос -> клир (церковнослужители) geistlighet, de geistlige, prester
высил -> выситься rage opp, heve seg opp
зарево skjær; ~ заката skjæret av solnedgangen
пристани -> пристань brygge, kai; stø (для лодок)

Min transkripsjon

Oblako v sjtanakhх

Tetraptikh

Vasju mysl,
metsjtaiusjtsjuju na razmjagtsjennom mozgu,
kak vyzjirevsjij lakej na zacalennoj kusjetke,
budu draznit ob okrovavlennij serdtsa loskut;
dosyta izizdevaius, nakhalnyj i jedkij.

U menja v dusje ni odnovo sedovo volosa,
i startsjeckoj nezjnosti njet v njei!
Mir ogromiv mosjtsjiu golosa,
idu – krasivyj,
dvadtsatidvukhletnij.

Nezjnye!
Vy liubov na skripki lozjite.
Liubov na litavrq lozjit grubyj.
A sebja, kak ja, vyvernutj ne mozjete,
sjtoby byli odin splosjnye guby!

Prikhodite utsjitsja —
iz gostinoj batistovaja,
tsjinnaja tsjinovnitsa angelskoj ligi.

I kotoraja guby spokojno perelistyvaet,
kak kukharka stranitsy povarennoj knigi.

Khotite —
budu ot mjasa besjenyj
— i, kak nebo, menjaja tona —
khotite —
budu bezukoriznenno nezjnyj,
ne muzjtsjina, a — oblako v stanakh!

Ne veriu, sjto jest tsvetotsjnaja Nitstsa!
Mnoio opjat slavoslovjatsja
Muzjtsjiny, zalezjannye, kak bolnitsa,
i zjensjtsjiny, istrepannye kak, poslovitsa.

*

ES2014-2018

En tanke om “Sky i bukser (Облако в штанах), av V. V. Majakovskij

  1. Tilbaketråkk: Krig og språk (Война и язык), av V. V. Majakovskij | Helt grei litteratur

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s